تهران

برای تعبیر خواب مرده 35 معنا و مفهوم جامع و کامل وجود دارد

تعبیر خواب مرده
اگر در خواب مرده‌ای را ببینید و یا اینکه ببینید خودتان مرده‌اید اصلا جای نگرانی ندارد زیرا تعابیر مختلفی برای حالت‌های مختلف این خواب وجود دارد که همه آن‌ها را از دید معبران بزرگ بررسی کرده‌ایم. یادتان باشد که هر خوابی می‌بینید به شرایط روحی و روانی و موقعیتی که در آن قرار دارید نیز بستگی دارد.

برای تعبیر خواب مرده 35 معنا و مفهوم جامع و کامل وجود دارد

خواب دیده‌اید که مرده‌اید و یا مرده‌ای را در خواب دیده‌اید؟ اصلا نترسید و نگران نباشید. با اینکه خواب مرده معمولا از آن دسته خواب‌های ناخوشایند است ولی ارتباطی با مرگ خودتان و اطرافیانتان ندارد.

باید بدانید که تعبیر خواب مرده در شرایط گوناگون مانند اینکه گرسنه باشند، خوشحال باشد، چیزی به ما بدهد، کاری کند و... تمامی این شرایط تعبیر مختص به خود را دارند.

در این مقاله به طور کامل و جامع تعبیر خواب مرده را از چندین مرجع مختلف تهیه کرده‌ایم تا به راحتی بتوانید با تعابیر مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت آشنا شوید.

تعبیر خواب مرده خواب
تعابیر مختلف خواب مرده

سالن زیبایی لئو سالن زیبایی لئو سالن زیبایی مه تا سالن زیبایی مه تا سالن زیبایی قصر سحر سالن زیبایی قصر سحر سالن زیبایی مریم خدایی سالن زیبایی مریم خدایی

تعبیر خواب مرده از نظر امام جعفر صادق
دیدن مرده در خواب سه وجه دارد: 

1. نشانه حکومت و ولایت است.

2. نشانه بزرگی است.

3. نشانه رفعت می‌باشد.

 • تعبیر خوشحالی مرده در خواب این است که کافر مرده است.
 • تعبیر دیدن خواب مرده در حال نماز خواندن این است که مرده در دنیا بسیار استغفار کرده است.
 • تعبیر خواب دیدن قبرستان نشانه غم و رنج است.
خواب دیدن مرده
تعابیر خواب مرده از نظر امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب مرده از منظر ابن سیرین

 • اگر خواب مرده را در حال پوشیدن لباس‌های تمیز ببینید تعبیرش این است که شخصی که مرده با ایمان از دنیا رفته است.
 • اگر خواب مرده ای را ببینید و از او بپرسید که تو مرده بودی و آن مرده بگوید که نه من زنده هستم نشانه این است که حال مرده در آنجا خوب است و خداوند از او راضی و خوشنود است.
 • اگر مرده‌ای را با لباس سفید ببینید تعبیرش نیکو است.
 • اگر مرده را در لباس سیاه و کثیف ببینید تعبیرش نیکو نیست.
 • اگر مرده را در لباس کبود و زرد ببینید تعبیرش معصیت است.
 • اگر در خواب ببینید که مرده لباس می‌فروشد نشانه این است که آن نوع لباس گران می‌شود.
 • اگر خواب ببینید که با مرده در حال غذا خوردن هستید و یا از دستان مرده غذا می‌گیرید نشانه ثروت و روزی حلال است.
 • اگر در خواب مشاهده کنید گه شما را در قبر می‌گذارند. نشانه زندانی شدن شما است.
 • اگر در خواب قبرستان را مشاهده کنید نشانه‌اش معاشرت با جاهلان است.
 • تعبیر خواب مرده در حالی که از سردرد آه و ناله می‌کند این است که آن مرده در دنیا با مردم با تکبر رفتار کرده است.
 • تعبیر خواب مرده در حال آه و ناله بسیار این است که آن مرده در دنیا غیبت مردم را کرده است.
تعبیر خواب مرده ابن سیرین
تعبیر خواب مرده ابن سیرین

تعبیر خواب مرده از نظر ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب مرده‌ای که زنده شده بسیار خوب و نیکو است و خبرهای خوبی به شما خواهد رسید.
 • تعبیر خواب زن مرده خود این است که شما درویش می‌شوید. 
 • تعبیر خواب پسر مرده خود این است که شما از غم رهایی پیدا می‌کنید.
 • اگر زنی در خواب ببیند پسرش که مرده در خواب زنده شده است نشانه‌اش این است که غایب او از سفر باز می‌گردد.
 • اگر زنی در خواب مرده خود را ببیند نشانه‌اش این است که فقیر می‌شود.
 • اگر شخصی در خواب پدر مرده خود را با لباس‌های زیبا و خوشحال ببیند به معنای آن است که دولتش و کارش درست می‌شود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که مرده‌ای را زنده کرده است نشانه این است که زنده‌ای را مسلمان می‌کند.
 • اگر در خواب در قبر باشید و نکیر و منکر را مشاهده کنید نشانه پادشاهی است.
 • اگر شخصی خواب ببیند که کفن مرده را کنده و آن مرده را در گور زنده ببیند نشانه این است که دین‌دار می‌شود.
تعبیر خواب مرده خواب
تعبیر خواب مرده از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب مرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

 • تعبیر خواب مرده و دیدن جنازه نشانه مال حرام می‌باشد.
 • تعبیر خواب قبر این است که برای شخص، گرفتاری به وجود می‌آید و ممکن است زندانی شود.
 • تعبیر خواب سنگ روی قبر گذاشتن ساختن بنا و آبادی است.
 • تعبیر خواب گذاشتن مرده در قبر این است که گرفتار مشکلات می‌شوید.
 • تعبیر خواب مرده‌ای که از جای خود برخاسته و از شما همراهی و کمک می‌خواهد خوب نیست.
 • تعبیر خواب مرده‌ای که شما را به جایی دعوت می‌کند و شما به همراه او می روید خوب نیست.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که لباس خود را به مردم می‌دهد نشانه به خطر افتادن سلامتی صاحب خواب است. اما اگر از مرده لباسی بگیرد نشانه به دست آوردن عزت، احترام و آبرو است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که مرده است و او را در قبر می‌گذارند و هر چه داد می‌زند کسی صدای او را نمی‌شنود، تعبیرش گرفتاری است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که کسی که قبلا مرده است به سوی او آمده و در کنار او نشسته است خوبی می‌باشد اما اگر مرده به شما بگوید که نزدیک من بشین خوب نیست همچنین اگر دست بر گردن شما بگذارد بدتر است.
تعبیر مرده در خواب
تعبیر خواب مرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب مرده از نظر یوسف نبی

 • اگر در خواب ببینید که با مرده صحبت می‌کنید نیکو می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینید که مرده در کنار شما ایستاده است نشانه زیادی عیش و نوش است.
 • اگر در خواب به مرده سلام کنید نشانه شادی است.

تعبیر خواب مرده از نظر یونگ، روانکاو سوئیسی

 • اگر در خواب ببینید که با مرده صحبت می‌کنید نشانه این است که شما تحت تاثیر افراد منفی قرار گرفته‌اید و یا با یک جمع نادرست می‌گردید.
 • اگر خواب شخصی که به تازگی مرده است را ببینید نشانه این است که مرگش را هنوز نپذیرفته‌اید ولی تلاش می‌کنید که با واقعیت کنار بیایید.
 • اگر خواب شخصی که مدت‌ها پیش مرده است را ببینید نشان از این است که فردی در زندگی‌تان است که بسیار شبیه ویژگی و مدل فرد متوفی است.
 • اگر در خواب فرد مرده‌ای را ببینید که تلاش می‌کند شما را بگیرد و با خودش ببرد نشانه این است که شما تلاش می‌کنید مرگ آن را درک کنید و نمی‌خواهید تنها بمانید.
تعبیر خواب مرده در قبر
تعبیر خواب مرده از نظر یونگ، روانکاو سوئیسی

تعبیر خواب مرده زنده شده
امام جعفر صادق علیه السلام در این رابطه می‌فرمایند: اگر در خواب دیدید که شخص مرده، زنده شد و به خانه بازگشت نشانه مال است.
حضرت دانیال در این رابطه می‌فرمایند: اگر شخصی خود را در خواب ببیند که مرده است تعبیرش این است که از گناه توبه می‌کند و عمر طولانی و زیادی خواهد داشت.
جابر مغربی در این رابطه می فرمایند: اگر شخصی که مرده است را در خواب زنده کردید نشانه این است که یک شخص زنده را مسلمان می‌کنید.
ابراهیم کرمانی در رابطه با تعبیر زنده شدن مرده می‌گوید: زنده شدن مرده در خواب نشانه این است که مرده حالش خوب است.
لوک اویتنهاو در رابطه با زنده شدن مرده می‌گوید: زنده شدن مرده در خواب نشانه این است که شما در زندگی خود وقت‌تان را هدر می‌دهید و بدون هدف پیش می‌روید. 
کارل یونگ روانکاو سوئیسی می‌گوید: اگر در خواب ببینید که برادر یا خواهر مرده شما به خانه بازگشته نشانه این است که شما دلتان برایشان تنگ شده و قصد دارید که خاطرات قدیمی‌تان را با آن‌ها زنده کنید.

تعبیر خواب مرده زنده شده
تعبیر خواب زنده شدن مرده 

تعبیر خواب مرده ناراحت و مریض
اگر در خواب ببینید که مرده‌ای ناراحت است اما ناله نمی‌کند نشانه‌اش این است که او انسان بسیار خوبی است اما موضوعی در دنیا او را ناراحت کرده است.
امام جعفر صادق (ع) در رابطه با مرده مریض می‌گوید: اگر شخصی در خواب ببیند که شخصی که مرده بیمار است و دراز کشیده و شما از او مراقبت می‌کنید نشانه‌اش نفرین و یا ناله افرادی است که از شما ناراحت هستند و به هر دلیلی شما موجب ناراحتی و آزار آن‌ها شده‌اید. اگر در خواب مرده دچار مریضی سختی شده باشد و به دلیل این بیماری فوت کند نشانه آن آزار و اذیت دیگران در زندگی دنیوی، بی آبرو شدن و یا آزار و اذیت پدر و مادر است.
جابر مغربی در رابطه با تعبیر خواب مرده مریض و ناراحت می‌گوید: این خواب برای مردان خوب و نیکو نیست و نشانه یک دردسر بزرگ یا ضرر مالی بزرگ است که می‌تواند موجب ناراحتی صاحب خواب شود. اما این خواب برای دختران و زنان نشانه احساسات و عواطف است و نمی‌تواند موجب خطر خاصی شود. البته به طور کلی اگر در خواب شخصی را ببینید که در واقعیت مرده است و حال او خوب نیست و در حال جان دادن است نشانه خوبی نمی‌باشد و در عذاب بودن فرد مرده را نشان می‌دهد. بهتر است که خیرات برای او بدهید تا روح مرده آرامش بگیرد.

تعبیر خواب مرده ناراحت و مریض
تعبیر خواب مرده ناراحت و مریض

تعبیر خواب مرده زمانی که در خواب چیزی به شما بدهد: 
مطیع تهرانی می‌گوید: اگر در خواب ببینید که فردی مرده در لباس پاره و چهره عبوس است نشانه‌اش پیش آمدن غم و ناراحتی است. اما اگر مرده چهره ناراحت داشته باشد و چیزی به شما بدهد نشانه‌اش خوب و نیکو است. 
اگر در خواب از فردی که مرده پول دریافت کنید نشانه ندادن زکات مال خود است.
اگر در خواب از فردی که مرده قرآن دریافت کنید نشانه خوبی است و در امور دینی و ایمان پیشرفت خواهید کرد.
حضرت دانیال می‌گوید: اگر شخصی در خواب ببیند که مرده از مال دنیا به او چیزی داد نشان‌اش رسیدن به منفعت است.

تعبیر خواب مرده زمانی که از شما چیزی بگیرد:
ابن‌ سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینید که چیزی به مرده می‌دهید بد است و دادن لباس به مرده نشانه غم و اندوه است.
منوچهر مطیعی می‌گوید: اگر در خواب ببینید که چیزی به مرده می‌دهید بد است به خصوص اگر آن را با خود ببرد.
اگر در خواب، مرده از شما لباس سیاه بخواهد نشانه خوبی است و خوشبخت می‌شوید.
اگر در خواب به مرده لباس خود را بدهید نشانه خوبی نیست و ممکن است سلامتی شما به خطر بیوفتد.
اگر در خواب مرده از شما لباس عروس یا لباس سفید بخواهد نشانه خوبی نیست.
جابر مغربی می‌گوید: اگر مرده در خواب از شما درخواست غذا کند نشانه خوبی است و عاقبت به خیری و موفقیت و وصل نیکو از نشانه‌های آن است.
اگر خواب ببینید که مرده از شما تقاضای آب می‌کند نشانه خوبی است و اتفاق خوبی در زندگی شما رقم خواهد خورد.

تعبیر خواب مرده چیزی بگیرد
تعبیر خواب مرده‌ای که چیزی بگیرد

تعبیر خواب صحبت با مرده
ابن سیرین میگوید:

اگر در خواب با مردگان سخن بگویید و آنها سخنان خوشایندی به شما بگویند یعنی خداوند از شما راضی است. اما اگر مردگان به شما سخنان ناخوشایند بگویند تعبیرش عکس حالت قبلی است.
به طور کلی اگر قصد دارید بدانید که خداوند چقدر از شما راضی است باید ببینید که وضعیت‌تان پیش مرده‌ها چگونه است و آنها چگونه با شما برخورد می‌کنند.
اگر در خواب با مرده سخن بگویید و از او بپرسید که تو مرده بودی و آن هم بگوید که من زنده‌ام یعنی حال و روز مرده در آن جهان خوب است و خداوند از او خوشنود می‌باشد.
اما صادق می‌گوید: 
اگر در خواب مرده‌ای را که از نزدیکان خودتان است ببینید و با شما بحث و بگو مگو کند و رو برگرداند نشانه این است که به وصیت او عمل نکرده‌اید.

تعبیر خواب صحبت با مرده
تعبیر خواب صحبت با مرده

تعبیر خواب گذاشتن مرده در قبر
اگر در خواب ببینید که شما را در قبر گذاشته‌اند نشانه این است که به مسافرت می‌روید. 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: 
اگر در خواب ببینید که مرده‌اید و شما را در تابوت گذاشته‌اند نشانه خوب و نیکویی است اما اگر شما را دفن کنند تعبیرش بد خواهد شد.
حضرت دانیال (ع) می‌گوید: 
اگر در خواب ببینید که مرده‌اید تعبیرش این است که در زندگی و معیشت خود دچار مشکل خواهید شد. 
حضرت دانیال (ع) می‌گوید: 
اگر در خواب ببینید که شما را در قبر گذاشته‌اند و روی‌تان خاک می‌ریزند نشانه این است که ایمان و دین‌داری‌تان دچار ضعف و نقص می‌شود.

تعبیر خواب مرده در قبر
تعبیر خواب مرده در قبر

تعبیر خواب مرده در آب
اگر در خواب ببینید که مرده‌ای بر روی آب شناور است نشانه‌اش رفتار بد و زننده شما با همسر و فرزندانتان است. به طور کلی این خواب نشان دهنده زشتی‌ها و پلیدی‌های ناپسند است و ماندن جنازه روی آب هم نشانه ادامه دادن به این رفتار و توبه نکردن است.
اگر در خواب ببینید که شخصی را می‌کشید و جنازه او را داخل آب می‌اندازید و در نهایت به آن نگاه می‌کنید این نشان دهنده مال حرامی است که وارد منزلتان می‌شود و موجب از بین رفتن پایه‌های زندگی‌تان می‌شود.
اگر در خواب ببینید که شخص دیگری چنین خبری برای‌تان آورده است نشانه این است که شما در حق کسی ظلم کرده یا حق الناسی را پایمال کرده‌اید و یا اینکه شخصی از رفتار شما به شدت دلگیر است اما درباره این رابطه با شما صحبت نکرده است.

مطلب مفید بود؟
225
38
اشتراک گذاری:
مطالب پیشنهادی
تیشرت و شلوار دخترانه مدل رزیتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل هانیتیشرت و شلوار زنانه راحتی مدل میکاتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل جولیتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل میکاتیشرت و شلوارک پسرانه مدل ویلوتیشرت و شلوارک مردانه مدل تامیتیشرت و شلوارک پسرانه راحتی مدل فاستر