تهران
نکات مهم و تاثیر گذار در تربیت کودک

عوامل تاثیر گذار بر تربیت فرزند

عوامل موثر در تعلیم و تربیت کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردارند تاثیر ی که عواملی مانند محیط و وراثت در امر تربیت کودک دارند تا حدود زیادی دارای قابلیت کنترل و مدیریت هستند و والدین می توانند با کسب آگاهی و شناخت از تاثیرات این عوامل آنها را در مسیر درست هدایت کنند.

نحوه رفتار با کودک در شرایط مختلف

نحوه برخورد و گفتگو با کودک در شرایط مختلف

فرزندان ما با قرارگرفتن در شرایط مختلف برخوردها و رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند آنها نسبت به شرایط رفتار خود را تغییر می دهند و عکس العمل های آنان در شرایط مختلف شیوه های متفاوتی دارد و والدین در این شرایط به عنوان خانواده نقش مهمی در کشف علت و رفع مشکل و ناراحتی فرزندان خود دارند.

روانشناسی رفتار کودک

نکات مهم تربیت فرزند از نظر روانشناسی

روانشناسی و زیر مجموعه ی آن روانشناسی کودک به مطالعه و بررسی رفتارها و شیوه های تربیت در کودکان می پردازد و نحوه ی بر خورد و تعامل والدین در رابطه با کودکان را مورد مطالعه و بحث و بررسی قرار می دهد. مسائل و مشکلات مربوط به شیوه های تربیتی نادرست و ارائه روشهای صحیح تربیتی در این مقاله ذکر شده است.

راهکارهای تربیت فرزند پسر

نکات مهم درباره تربیت فرزند پسر

تربیت فرزند از مسائل مهم و ضروری است که همواره مورد بحث بوده است در این میان تربیت و چگونگی رفتار با فرزند پسر از اهمیت زیادی برخوردار است چون پسرها نسبت به دخترها از آزادی عمل بیشتر و قابلیت کنترل کمتری برخوردارند و شیوه رفتار والدین می تواند در کنترل و تربیت صحیح آنها تعیین کننده باشد.

تربیت و نحوه رفتار با کودک

اصول رفتار کردن با کودکان

تعلیم و تربیت همواره از چالش های مهم بشر بوده است تربیت کودک خوب و با استعداد قدم نخست در ایجاد یک جامعه ی سالم و پویاست. یقینا برای داشتن چنین جامعه ای باید انسانهایی سالم چه از لحاظ جسمی و چه روانی و عاطفی تربیت کرد بنابراین توجه به مسائل و مشکلات تربیتی کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است.

پیامدهای تنبیه در کودکان

تنبیه فرزندان چه مشکلاتی را در پی دارد

تعلیم و تربیت کودک از دغدغه های مهم والدین بوده و هست و تنبیه در این راه اهمیت بسزایی دارد و استفاده از تنبیه نادرست و نامتناسب می تواند کودکی و آینده فرزندمان را دستخوش تغییر کند در این مقاله می کوشیم تا با بازگویی مشکلاتی که تنبیه در کودکان بوجود میاورد والدین را نسبت به پیامدهای تنبیه آگاه کنیم.

تیشرت و شلوار دخترانه مدل رزیتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل هانیتیشرت و شلوار زنانه راحتی مدل میکاتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل جولیتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل میکاتیشرت و شلوارک پسرانه مدل ویلوتیشرت و شلوارک مردانه مدل تامیتیشرت و شلوارک پسرانه راحتی مدل فاستر